Powered by WordPress

← Back to cho con gái học hành cầm, kỳ, thi, họa để đợi dịp gặp người quyền quý. Năm 54 TCN, có lệnh tuyển cung nữ từ 13 đến